Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Som du helt säkert hört talas vid det här laget så gäller numera EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). För att efterleva de krav som följer av GDPR, och för att kunna genomföra sommarens kurser måste vi informera dig om, följande.

Som du helt säkert hört talas vid det här laget så gäller numera EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). För att efterleva de krav som följer av GDPR, och för att kunna genomföra sommarens kurser måste vi informera dig om, följande.

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola, org.nr 857203-9660, Talattagatan 24 S-426 76 Västra Frölunda, (”Seglarskolan”eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra elever, aktiva och andra som stödjer oss, behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du anmäler dig till en kurs hos oss samlar vi in dina personuppgifter. Seglarskolan är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med vad som anges nedan.  De personuppgifter vi samlar in är följande:

1. Hälsouppgifter (Läs noga!)

När du anmälde dig eller ditt barn fyllde du i en hälsodeklaration.  Som framgår av hälsodeklarationen är de uppgifter ni lämnade i densamma nödvändiga för att vi ska kunna genomföra kursen på ett säkert sätt.  Uppgifter om hälsa utgör dock en särskild kategori av personuppgifter enligt GDPR, och för att vi ska få hantera dessa uppgifter krävs enligt GDPR att ni uttryckligt samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter.

Seglarskolans behandling av uppgifterna i hälsodeklarationen sker med ändamålen att kunna uppfylla befälhavarens ansvar för de ombordvarandes säkerhet, att säkerställa att ingen elev försätts i en situation som blir farlig för eleven eller fartyget på grund av elevens fysiska/hälsomässiga förutsättningar, att kunna ha tillräcklig beredskap för och vara beredda på att hantera sjukdomssymptom om sådana kan antas uppstå till sjöss, och att, i förekommande fall och i samråd med eleven/målsman, kunna säkerställa att nödvändiga mediciner, till exempel allergimediciner, finns ombord.

När vi mottagit hälsodeklarationen från er så lagras den tillfälligt digitalt, för att sedan skrivas ut, raderas digitalt och i fysisk form lämnas till fartygets befälhavare. Väl ombord så går befälhavaren igenom hälsodeklarationen med övrigt befäl i de fall befälhavaren bedömer att detta är nödvändigt av säkerhets- eller pedagogiska skäl. Efter kursen förstörs hälsodeklarationen och uppgifterna lagras inte längre av Seglarskolan.

Efter att du lämnat samtycke enligt ovan har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket genom att meddela vårt sekretariat. Notera dock vi måste ha tillgång till uppgifterna i hälsodeklarationen för att eleven ska kunna delta på våra kurser.

2. Kontaktuppgifter och uppgifter om seglingserfarenhet

När du anmäler dig eller ditt barn samlar vi, förutom uppgifterna i hälsodeklarationen, även in telefonnummer och epostadress till eleven och, i förekommande fall, vårdnadshavaren. Vi samlar också in uppgifter om elevens födelsedatum och ålder samt tidigare seglingserfarenhet. Vi lagrar uppgifter vilka kurser eleven seglat hos oss.

När du anmäler dig eller ditt barn till en kurs hos oss ingår du ett avtal med Seglarskolan. Uppgifterna ovan är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet, och till exempel kunna skicka ut information om kursen samt utföra kursen på ett pedagogiskt och sjömansmässigt vis med hänsyn till kursdeltagarnas förutsättningar och erfarenhet.

Seglarskolans bedriver en inkluderande och mångsidig verksamhet och vi ska enligt våra stadgar sprida och lära ut sjömanskap. Alla som har deltagit på någon av våra kurser är välkomna att delta på vår vinterverksamhet då vi bland annat arbetar med att underhålla och rusta våra fartyg, och de som har seglat en nybörjarkurs får möjlighet att segla fortsättningskurser.  Vi kommer därför använda ovan uppgifter till att informera om vår vinterverksamhet, andra aktiviteter i Seglarskolan och kommande seglingar.

Seglarskolan kan komma att använda kontaktuppgifter, identitetsuppgifter och uppgifter om seglingserfarenhet och seglade kurser för att analysera och utvärdera vår verksamhet i syfte att förbättra densamma. Den rättsliga grunden för behandlingen i dessa fall är att ovan utgör ett för Seglarskolans berättigade intresse. Mot bakgrund av stiftelsens syfte kan Seglarskolan också i vissa fall komma att ha ett berättigat intresse av att använda dessa uppgifter för att informera om vår verksamhet.

Uppgifter om födelsedatum, namn, ålder på ombordvarande har vi dessutom en rättslig skyldighet att lagra enligt tillämpliga lagar och regler på sjösäkerhetsområdet.

Om vi inte hör något från dig så utgår vi från att du fortsatt vill vara delaktig i vår verksamhet och fortsätter därför att lagra uppgifterna. Vi raderar uppgifterna inom en månad efter att vi blivit meddelade om, eller det annars blivit uppenbart, att ni inte längre vill vara delaktiga i Seglarskolans verksamhet.

Slutligen måste vi i enlighet med kraven i GDPR informera om att du alltid har en rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling och att invända mot behandling. Du har också en rätt till dataportabilitet, dvs. du kan begära att vi överför de uppgifter vi har om dig eller ditt barn till någon annan. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina/era personuppgifter kan du alltid kontakta vårt sekretariat. Vi måste också informera om att det är möjligt att lämna in klagomål till datainspektionen. Vi kommer fortsättningsvis att publicera en uppdaterad integritetspolicy på vår hemsida och ni kan där hålla er uppdaterade på eventuella förändringar i hur vi behandlar personuppgifter.