Styrelsen

SXK Seglarskolas styrelse

Seglarskolan har en utnämnd styrelse som också bedriver sitt arbete på ideell basis. Förutom under sommarmånaderna träffas styrelsen minst en gång i månaden. Gruppen består av representanter från olika delar av verksamheten och har bland annat som uppgift att ta övergripande beslut kring organisationen. När vi exempelvis har större arbeten, t ex nybyggen, renoveringar eller liknande som kräver stora insatser bildas, via styrelsen, en grupp som handlägger projektet. Styrelsen är organiserad efter förebild från rederinäringen.

Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden, dessa är:

  1. Ekonomi och administration: Budget, kostnadsuppföljning, bokföring, revision, löner och löneredovisning, personal, försäkringar, externa kontakter.
  2. Fartyg och förråd: Fartygen med all utrustning för säkerhet och framfart, förråd och verkstäder, kajer, sliptagningar, Transportstyrelsens tekniska besiktningar.
  3. Inspektion: Säkerhets- och miljöansvarig (DP), intern och extern auditering för Handboken och dess implementering, kontakter med Transportstyrelsen.
  4. Internutbildning: Instruktörsutbildning, båsutbildning, Master of Yacht, Basic Safety, Crowd and Crisis Management, ROC.
  5. Marknad och information: PR, sponsring, webbsida, Seglarskolans vänner, bidragsansökningar, kontakter med fonder och stiftelser.
  6. Operation och kursverksamhet: Kursprogram, elevuttagning, elevutbildning, uppdragssegling, befälsbokning.